Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacja

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO CZESCIDOMASZYNGORNICZYCH.PL

 1. Wszelkie wyrażenia i słowa występujące na niniejszej stronie, rozpoczynające się od dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem: http://czescidomaszyngorniczych.pl/content/4-terms-and-conditions-of-use
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Celem zbierania danych osobowych Kupujących przez Sprzedającego może być:
 • założenie Konta przez Kupującego,
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży,
 • marketing bezpośredni realizowany przez usługę Newsletter promującą produkty lub usługi oferowane przez Sprzedającego.
 1. W pozostałych celach, nie uwzględnionych w punkcie 4 niniejszej Polityki Prywatności dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie wyrażonych dobrowolnie zgód.
 2. Sprzedający może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących korzystających ze Sklepu:
 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy inny niż adres zamieszkania (ulica i numer domu, lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj),
 • adres zamieszkania (ulica i numer domu, lokalu, kod pocztowy i miejscowość, kraj),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres email,
 • numer rachunku bankowego.

      W przypadku Klientów Sprzedający może dodatkowo przetwarzać numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz nazwę firmy Klienta.

 1. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
 2. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu są:
 • wybrani przez Sprzedającego przewoźnicy lub pośrednicy realizujących na jego zlecenie przesyłki,
 • podmioty obsługujące w Sklepie płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą (w przypadku gdy Kupujący przy składaniu Zamówienia z takich płatności korzysta).
 1. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Sprzedający stosuje środki organizacyjne oraz techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem nieupoważnionym osobom, zabraniem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem z naruszaniem obowiązujących przepisów prawa, utratą, uszkodzeniem, zmianą i zniszczeniem.